preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lapad

 > Natječaji
Natječaji

Odluka o poništenju natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tea Kompar Jerković, 2. 6. 2021. 14:35

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

OD BATALE 14

20000 DUBROVNIK

KLASA:112-01/21-02/03

URBROJ: 2117/01-17-01-21-12

U  Dubrovniku

2. lipnja  2021.g                                                                                            

Na temelju članaka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,  136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17,  68/18 i 64/20), članka 72. Statuta Osnovne škola Lapad i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik,  ravnateljica školske ustanove Nikolina Soko donosi:

ODLUKU

Poništava se natječaj za radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,  objavljen dana 11.svibnja 2021.g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Lapad te  mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica

Nikolina Soko

 

 [više]

NATJEČAJ: Spremačica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tea Kompar Jerković, 11. 5. 2021. 13:17

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK
20000 DUBROVNIK
Od batale 14
OIB: 65525385872


KLASA: 112-01/21-02/03
URBROJ: 2117/01-17-01-21-01


U Dubrovniku, 11.svibnja 2021.g.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst
87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18,
98/19 i 64/20)., članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, te članka 6 i 7..
Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 2000 Dubrovnik,
Od batale 14, (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje:

N a t j e č a j
za zasnivanje radnog odnosa

Za sljedeće radno mjesto:
1. Spremačica, 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba
spola.
Uvjeti:
 Završena osnovna škola
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su
pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete
natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja
Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni
postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) u preslici.
- Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Svi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. .
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanja na temelju članka 102. stavka 1.-3.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17),
članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,
58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103.
stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik.
Područje procjene, odnosno testiranja:
područje procjene odnosno testiranja poznavanje određenog posla iz djelokruga rada.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam ( 8 ) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno u sjedištu Škole radnim danom od 8 do 14 sati ili poštom na adresu: Osnovna škola Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od batale 14 s naznakom ,,za natječaj,,.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik..
Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima
natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Natječaj je objavljen dana 11. svibnja 2021.g na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te
oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 19. svibnja 2021.g.

Ravnateljica
Nikolina Soko

 [više]

N a t j e č a j edukacijski rehabilitator i učitelj razredne nastave u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tea Kompar Jerković, 15. 3. 2021. 13:55

KLASA: 112-01/21-02/02

URBROJ: 2117/01-17-01-21-01

U Dubrovniku,  15. ožujka 2021.g.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19., 64/20., članka 8. Pravilnika o radu, te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od Batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica  Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje:

 

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

Za sljedeća  radna mjesta:

  1. Edukacijski rehabilitator, 1 izvršitelj  na puno, neodređeno radno vrijeme
  2. Učitelj razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršitelj, na puno, određeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Uvjeti:

  • Za radna mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 2.

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19., 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/19 i 75/20)

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  •  uvjerenje  nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  u preslici.
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Svi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici  ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. (NN broj 78/93.,29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

 

Kandidat/kinja   koji/a  ostvaruje  pravo prednosti  pri  zapošljavanju na temelju članka  102. stavaka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj  121/17), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/na je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik.

Područja procjene, odnosno testiranja:

  • za radna mjesta učitelja od rednog broja 1. do 2. područja procjene odnosno vrednovanja kandidata su poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog  postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Rok za podnošenje  prijava  na natječaj je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno u sjedištu Škole radnim danom od 8 do 14 sati ili  poštom na adresu: Osnovna škola Lapad, Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik,  s naznakom ,,za natječaj -naziv radnog mjesta za kojeg se kandidat prijavljuje,,.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom na isti način i u istom roku.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

 

Natječaj je objavljen 15. ožujka 2021.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 23. ožujka 2021. g.

 

 

                                                                                                Ravnateljica

                                                                                    Nikolina Soko, dipl.učitelj

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Potvrde za mjesečni pokaz

Potvrde za mjesečni pokaz JP Libertas mogu se ovjeriti svakim danom u vremenu od 13 do 14 sati u holu škole.

Radi kraćeg zadržavanja molimo Vas da svi traženi podatci na potvrdi prethodno budu popunjeni. Napominjemo da se obrazac potvrde može kupiti ili preuzeti na kioscima JP Libertas. Prilikom ulaska u hol škole obavezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera. Unaprijed se zahvaljujemo! Tajništvo

COVID-19 UPUTE
 
PRAVILNO PRANJE RUKU

Priloženi dokumenti:
UNICEF Upute za pranje ruku.pdf

Raspored velikih odmora

Kalendar 2020./2021.
Rezultati odabira udžbenika

Anketa
Odgovara li tvoj uspjeh u školi tvojim sposobnostima?
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Lapad / Od Batale 14, HR-20000 Dubrovnik / www.os-lapad-du.skole.hr / ured@os-lapad-du.skole.hr
preskoči na navigaciju